Samenwerken loont

 

Visie (BMB methode)

De markt staat voor de opgave om op een andere manier te denken en te werken. De route daar naartoe bestaat uit een aantal onderdelen, die een sterke onderlinge samenhang hebben:

De onderdelen hoeven niet in bovenstaande volgorde doorlopen te worden, maar elk onderdeel is wel van vitaal belang in het implementeren van een andere werkwijze. Het weglaten of niet uitvoeren van een component zal leiden tot een suboptimaal resultaat. Het balanceren van de zeven ballen in de keten noemen wij de BMB methode. De methode en de daaraan verbonden instrumenten vormt de grondslag voor onze advisering, ondersteuning en begeleiding.

In de sterk veranderende markt stellen opdrachtgevers in toenemende mate andere vragen aan de markt; een verschuiving van uitvragen op basis van uitgewerkte PVE's naar functionele omschrijvingen. De opdrachtgever treedt daarbij in een regisserende rol. Initiatieven tot innovaties op het gebied van producten, processen en financiering(-svormen) komen daardoor steeds meer bij marktpartijen te liggen. Daarin is een verschuiving te zien VAN het vragen om initiatieven door opdrachtgevers NAAR het nemen van initiatieven door marktpartijen.

De manier waarop partijen in de bouwsector samenwerken is van groot belang; het is en blijft de slagader van succes. Ook als een badkamer of gevel in een fabriekshal prefab geproduceerd wordt, zullen partijen het gesprek aan moeten gaan over het verdienmodel, de doelstellingen en de procesinrichting. Zonder helderheid hierover zal de slagader dichtslibben (miscommunicatie, voorraden, verspillingen), waardoor het succes uitblijft, of erger….

In de huidige marktsituatie gaan marktpartijen in toenemende mate vanuit hun strategische visie op zoek naar vaste partners, met het doel samen een product of dienst aan te bieden. Met dat product (bijvoorbeeld een geolied mutatieproces of een geoptimaliseerde intake, uitvoering en administratie van reparatiebonnen) zijn zij in staat om opdrachtgevers te ontzorgen; gevraagd en ongevraagd. Het zoeken van partners is niet langer 'voorbehouden' aan de partijen die dat traditioneel altijd deden. Steeds vaker gaan producenten op zoek naar bedrijven die hun product op een optimale manier kunnen bevestigen of installeren, waardoor de kwaliteit geborgd wordt en de keten (dus) meer garantie kan verlenen. Soms gaat een groep co-makers een samenwerking aan, waarbij ze een (keten-)regisseur aanstellen. In alle gevallen moeten de partijen het hebben over hun doelstellingen, de onderlinge spelregels, het verdienmodel, de procesinrichting en de manier waarop voortgang gemeten wordt.

Het is daarbij van groot belang dat inzicht ontstaat in waar partijen staan in hun samenwerking, op het gebied van elk van de onderdelen. Want, om maar een open deur in te trappen: 'meten is weten'. Wat u zoekt is een handzame en toegankelijke manier om te meten waar u staat. U zoekt een manier om een nulmeting te doen, uw voortgang te meten. Een manier om te kunnen benchmarken. Een 'tool' die niet alleen de opdrachtgever en het bouwbedrijf toepassen, maar een instrument dat juist ook te gebruiken is door co-makers en leveranciers.

Daartoe heeft BouwKetens.NL rondom de BMB methode een aantal instrumenten ontwikkeld:

De KetenMeter™
Na het invullen van een korte digitale vragenlijst weten u en uw partners waar de sterke en waar de ontwikkelpunten van uw samenwerking liggen.

De Regisserende Opdrachtgever
Een stappenplan voor opdrachtgevers om met hun eigen organisatie en met hun marktpartners om op praktische wijze de transitie te maken naar nieuwe effectiever rollen in de ketensamenwerking.


Recente Artikelen

Onze expertise in de praktijk

Twitter